Lepingud

1. Mõisted

1.1.        Laenuvõtja – kasutaja, kes on esitanud laenutaotluse ja/või kes on laenuvõtjana sõlminud laenulepingu

1.2.        Pangapäev – tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha Eesti Vabariigis.

1.3.        Nõue - laenulepingust tulenev rahaline nõue laenuvõtja vastu.

1.4.        Tasud – kasutajatele kehtivad teenustasud, mis on esitatud portaalis avaldatud hinnakirjas.

1.5.        Üldtingimused – laenulepingu üldtingimused, mis on avaldatud portaalis.

1.6.        Laenuandja – SP invest kapital OÜ , Eesti registrikood 14560798, KMKR number EE102100659. Aadress Tornimäe 5, Tallinn 10145, Eesti.

1.7.        Laenuandja veebileht – www.vertoliising.eu

1.8.        Laenuandja e-posti aadress – info@vertorliising.eu

1.9.        Laenusumma – summa, mille laenuandja annab laenulepingu alusel laenuvõtjale, st laenulepingu põhisumma.

1.10. Laen või laenuleping - laenuvõtja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitav laenuleping.

1.11. Laenutaotlus – kasutaja avaldus koos kogu teabega (ja dokumentidega), mille kasutaja on laenuandjale portaalis esitanud laenulepingu sõlmimise pakkumise saamiseks.

1.12. Intress - tasu laenusumma kasutamise eest.

1.13. Maksimaalne laenusumma – põhisumma, mille ulatuses on laenuvõtja nõus laenulepingut sõlmima.

1.14. Investor – vähemalt 18-aastane Euroopa Liidu kodanik või alaline elanik, või isik, kellele on välja antud nimetatud riigis kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart), Euroopa Liidu liikmesriigi juriidilisest isikust Kasutaja, kes on aktsepteerinud Investeerimistingimused, tingimusel, et krediidi andmine ei ole tema peamine majandus- või kutsetegevus.

1.15. Portaal – internetis aadressil www.vertoliising.eu  asuv ning laenuandja hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on kasutajatel võimalik raha laenata.

1.16. Viitenumber – isikustatud number kasutaja isiku tuvastamiseks.

1.17. Eritingimused – laenulepingu eritingimused.

1.18. Kasutustingimused – käesolevad Verto liising kasutustingimused.

1.19. Kasutaja – kehtiva kasutuslepingu osapool kasutajana.

1.20. Kasutusleping – kasutaja ja laenuandja vahel sõlmitav leping, mille alusel saab kasutaja kasutada portaali ja mille alusel osutab laenuandja kasutajale portaali kaudu teenuseid.

2. Üldosa

2.1. Kasutustingimustes määratakse kindlaks 1) laenuandja ja kasutaja vahelise suhtluse ning 2) laenuandja poolt kasutajale osutatavate teenuste põhitingimused.

2.2 Käesolevad kasutustingimused on kõikide kasutaja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitavate kasutus- ja muude lepingute lahutamatu osa. Kasutustingimused hakkavad kehtima siis, kui kasutusleping loetakse punkti 3.4 kohaselt sõlmituks.

2.3 Lisaks kasutustingimustele reguleerivad laenuandja ja kasutaja vahelisi suhteid kehtivad õigusaktid ning laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud laenuleping(ud). Kui kasutustingimused on laenulepinguga vastuolus, on ülimuslik laenuleping.

2.4 Kasutustingimused, laenulepingu üldtingimused, hinnakiri ja muu asjakohane teave ning muud asjakohased dokumendid on kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad laenuandja veebilehel ja/või portaalis.

3. Kasutajaks hakkamine

3.1. Üksnes kasutajaks hakkamisega saab isik õiguse kasutada portaali, sh

3.1.1. õiguse esitada laenutaotlusi,

3.1.2. õiguse sõlmida laenulepinguid,

3.1.3. õiguse taotleda muude laenuandja pakutavate teenuste kasutamist ja sõlmida sellekohaseid lepinguid,

3.1.4. võimaluse laenuandjaga suhelda.

3.2. Portaali kasutajaks hakkamiseks peab isik

3.2.1. registreerima laenuandja veebilehel oma e-posti aadressi,

3.2.2. kinnitama, et ta nõustub kasutustingimustega,

3.2.3. kinnitama, et nõustub, et laenuandja töötleb tema isikuandmeid kooskõlas punktiga 10, ja

3.2.4. kinnitama oma e-posti aadressi; selleks peab isik portaali sisse logima portaali loodud ajutist salasõna kasutades.

3.3. Kasutustingimustega nõustudes avaldab ja kinnitab kasutaja, et

3.3.1. ta on füüsiline isik,

3.3.2. ta on vähemalt 18-aastane,

3.3.3. ta on täielikult õigus- ja teovõimeline,

3.3.4. ta on Euroopa Liidu või Venemaa kodanik,

3.3.5. ta on Euroopa Liidu või Venemaa alaline elanik,

3.3.6. ta ei ole riikliku taustaga isik,

3.3.7. tema suhtes ei rakendata rahvusvahelist finantssanktsiooni,

3.3.8. oluline eksimus, ebaseaduslik ähvardus või vägivald või muu ei ole ebasoodsalt mõjutanud tema otsustusvõimet.

3.4. Laenuandja ja kasutaja vaheline kasutusleping loetakse käesolevas dokumendis esitatud tingimustel sõlmituks kohe pärast kõikide punktis 3.2 sätestatud tingimuste täitmist ja see leping kehtib tähtajatult või kuni see lõpetatakse kooskõlas punktiga 12.

3.5. Kasutajale ei saadeta kinnitust poolte vahel kasutuslepingu sõlmimise kohta, vaid selle asemel saab kasutaja ligipääsu portaalile. Kasutusleping, sh kasutustingimused, saadetakse viivitamata kasutaja e-posti aadressile, samuti on need kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad portaalis.

4. Kasutaja tuvastamine

4.1. Portaali sisselogimiseks peab kasutaja sisestama oma portaali kasutajatunnuse ja salasõna.

4.2. Enne esimese laenulepingu sõlmimist peab kasutaja end tuvastama järgmiselt:

 • 4.2.1. tegema pangaülekande tema nimel avatud arvelduskontolt krediidiasutuses, mille tegevuskoht on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, kas otse sellelt arvelduskontolt või laenuandja aktsepteeritud mis tahes muud alternatiivi kasutades;
 • 4.2.2. esitama kõik laenuandja nõutud dokumendid kasutaja tuvastamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade täitmiseks.

4.3. Kui kehtiv õigus ei nõua punkti 4.2 kohast tuvastamist, tuvastatakse kasutaja enne mis tahes toimingut või tehingut, millel on õiguslikud tagajärjed (nt enne laenulepingu sõlmimist või taganemisavalduse tegemist), ühe järgmise tuvastusmeetodi abil kasutaja valikul:

 • 4.3.1. portaali ainulaadne kasutajatunnus ja salasõna, mille kasutaja on valinud; või
 • 4.3.2. tuvastus muul viisil, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja mida laenuandja peab piisavaks.

4.4. Kasutaja tuvastamisel ei ole laenuandja piiratud punktidega 4.1 kuni 4.3 ja laenuandjal on õigus tuvastusprotseduuri igal ajal ühepoolselt muuta, sh kasutada muid seadusega lubatud tuvastusmeetodeid.

4.5. Tuvastusprotseduuri käigus saadud andmeid, nagu nimi, isikukood, arvelduskonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimisprotseduuri lõpus ja säilitatakse isikuandmetena.

4.6. Iga isikut, kes logib portaali sisse kasutajaandmetega (nt kasutajanimi ja salasõna), peetakse kasutajaks, välja arvatud juhul, kui laenuandjale on teatatud, et andmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse.

5. Kasutaja üldised kohustused

5.1. Kasutaja kohustub

 • 5.1.1. mitte kasutama portaali ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, sh pettuseks, rahapesuks, terrorismi rahastamiseks jne;
 • 5.1.2. esitama laenuandjale ainult tõest, õiget ja mitteeksitavat teavet ning mitte varjama laenuandja eest mis tahes teavet, mis võib laenuandjale oluline olla;
 • 5.1.3. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) pangapäeva jooksul laenuandjale esitatud teabe ja/või dokumentide mis tahes muutumisest;
 • 5.1.4. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) pangapäeva jooksul mis tahes asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada kasutaja suutlikkust täita laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingutest, eelkõige laenulepingutest tulenevaid kohustusi;
 • 5.1.5. hoidma portaali sisselogimiseks tarvilikke andmeid ja vahendeid, sealhulgas ID-kaarti, salasõnu ja kasutajatunnuseid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;
 • 5.1.6. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) päeva jooksul punktis 5.1.5 nimetatud andmete või vahendite sattumisest kolmanda isiku valdusesse;
 • 5.1.7. käituma laenuandjaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.

5.2. Kui kasutaja ei täida punktis 5.1.3 nimetatud kohustust, on laenuandjal õigus eeldada, et kasutaja varem esitatud teave ja dokumendid on õiged, kuni kasutaja ei teata vastupidist.

Tagasi